בשנת המס האחרונה קיבלתי מביטוח לאומי כספים(משכורות ופיצויים) שהחברה הקודמת(שפשטה את הרגל) היתה חייבת לי.

שאלה: 

שלום רב,

בשנת המס האחרונה קיבלתי מביטוח לאומי כספים(משכורות ופיצויים) שהחברה הקודמת(שפשטה את הרגל) היתה חייבת לי.
עלי לציין שבתביעה לבית הדין לעבודה, תבעתי את השכר נטו. ע"מ לקבל חלק מהכסף פניתי בבקשה (שעלתה כ- 5000 ש"ח) לבצע פשיטת רגל וכן השתמשתי בשרות של עו"ד שלקח 23.1% ממה שביטוח לאומי נותן. הביטוח לאומי לא נתן לי את הוצאות הנסיעה(ע"ס 2000 ש"ח) שהשופט קבע שמגיע לי) וכן הוריד סכומים אחרים לביטוח לאומי ומס הכנסה.
שאלתי היא: האם אני צריך לדווח למס הכנסה על הדבר? והאם אני זכאי להחזר מס על ההוצאות המשפטיות שהיו?

תשובה: 

שכר עבודה מוגדר בחוק הבטוח הלאומי:
"כמשמעותו בסעיף 1 לחוק הגנת השכר, לרבות סכום שלפי כל דין
רואים אותו כשכר עבודה ולהוציא תגמול לפי פרק י"ב; פחת שכר העבודה של עובד פלוני משכר המינימום שלו הוא זכאי לפי חוק שכר מינימום, יהיה שכר העבודה שכר המינימום האמור."
וכמו"כ
"חוב שכר עבודה" - לרבות סכום שנוכה משכרו של עובד שלא על פי חיקוק על מנת להעבירו לאדם שאינו קופת גמל ולא הועבר לתעודתו;
בחוק הגנת השכר מוגר שכר עבודה:
"שכר עבודה" - לרבות תשלומים בעד חגים, פריון עבודה ושעות נוספות ותשלומים אחרים המגיעים לעובד עקב עבודתו ובמשך עבודתו .

משמעות העניין:
א. הסכום שעליך לתבוע הוא השכר "ברוטו "
ב. דמי הנסיעות אינן עקב העבודה אלא עקב הנסיעה אל העבודה
וממנה וע"כ אין לכלול רכיב זה בתביעתך.

****

לשאלותיך,
1. התגמול מבטוח לאומי חייב בדיווח למס הכנסה.
2. ניתן לנכות מהתגמול הוצאות לצרכיי מס שהוצאת לשם השגת
התגמול ו/או הוצאות שתוציא בעתיד לשם דיווח על התגמול
ולתביעת החזרי המס.

המשיב: מנחם קירשבלום, קירשבלום - חשבונאות ומסים   k-m@kirshbloom.co.il