דיני עבודה

החשיבות בניהול רישום נוכחות לעובדים

על החשיבות בניהול רישום נוכחות,ציון מספר שעות העבודה ותעריף השעה בתלושי השכר לעובדים בשכר מינימום
דבר ידוע הוא כי כאשר עובד תובע שכר עבודה בעד שעות אשר לטענתו עבד, הנטל על העובד להוכיח כי עבד את אותן שעות.
מאת: עו"ד יוסי חכם

גמול בעד עבודה בחג

בסעיף 10א(ב) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, התשי"ח-1948, נקבע כי הוראות חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א-1951, החלות על המנוחה השבועית יחולו:
(1) לגבי יהודי - על מועדי ישראל;
(2) לגבי מי שאינו יהודי - על מועדי ישראל או על חגי עדתו, הכל לפי המקובל עליו.
מאת: הילה פורת ,עו"ד

שלילת/הפחתת פיצויי פיטורים - הפרות משמעת

הדר, סוכנת נסיעות, עובדת זה קרוב לחמש שנים במשרד נסיעות. לאחרונה מתלונן מעסיקה כי חלה ירידה בתפקודה של הדר: היא מאחרת ללא כל סיבה מוצדקת לעבודה, נעדרת מהעבודה ללא אישור ואף נתפסה כשהיא מתעמתת ומגדפת את אחד הלקוחות. לאור כך, מעסיקה של הדר מעונין לפטר אותה תוך שלילת זכויותיה לרבות פדיון ימי חופשה, הבראה ופיצויי פיטורים והוא מעונין לדעת האם הדבר אפשרי.

מאת: הילה פורת ,עו"ד

רכיבי השכר לחישוב פיצויי פיטורים

מאמר עוסק בשאלה, אילו רכיבי שכר יילקחו בחשבון לענין חישוב פיצויי פיטורים שמגיעים לעובד.

על פי תקנה 1 לתקנות פיצויי פיטורים (חישוב הפיצויים והתפטרות שרואים אותה כפיטורים) התשכ"ד 1964 (להלן – התקנה), הרכיבים שיובאו בחשבון שכר עבודה לענין פיצויי פיטורים הינם - שכר יסוד, תוספת ותק, תוספת יוקר המחיה, תוספת משפחה, תוספת מחלקתית ותוספת מקצועית. עפ"י התקנה, למעט רכיבים אלה לא תובא "תוספת" אחרת בחשבון.
מאת: הילה פורת, עו"ד 

התפטרות לרגל מצב בריאותי לקוי

סעיף 6 לחוק פיצויי פיטורים קובע כי עובד שהתפטר לרגל מצב בריאותו הוא או של בן משפחתו, ולאור הממצאים הרפואיים, תנאי העבודה ושאר נסיבות העניין היתה סיבה מספקת להתפטרות - התפטרותו דינה כפיטורים לעניין פיצויי פיטורים.
בן משפחה לעניין סעיף זה הוא אחד מאלה:
מאת: הילה פורת ,עו"ד

אפשרות לפטר עובד שנמצא בתקופה בה הוא מקבל דמי פגיעה/דמי מחלה

אין כל איסור בחוקי העבודה לפטר עובד בתקופה בה העובד מקבל דמי פגיעה מהמוסד לביטוח לאומי (לאחר תאונת עבודה) או בתקופה בה עובד חולה ונעדר בעקבות מחלתו. זאת כל עוד לא נקבע איסור פיטורים לתקופות האמורות בהסכם/הסדר קיבוצי, צו הרחבה או חוזה אישי.
כמובן שזכותו של העובד במקרה של פיטורים לקבל את כל הזכויות הכספיות הנובעות מפיטוריו, לרבות- פיצויי פיטורים, הודעה מוקדמת, פדיון ימי חופשה שלא נוצלו, דמי הבראה וכיוצ"ב.
מאת: הילה פורת ,עו"ד

עמודים