הודעת קבלן על ביצוע עבודות על ידי קבלן משנה

תקנות הביטוח הלאומי (דינים וחשבונות של קבלנים), תשי"ח-1957בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 54א ו-115 לחוק הביטוח הלאומי, תשי"ד-1953, אני מתקין
תקנות אלה:
הודעת קבלן על ביצוע עבודות על ידי קבלן משנה

 קבלן המבצע עבודות בניה באמצעות קבלן משנה, ימציא למוסד את כל הפרטים כנדרש
בטופס שאפשר להשיגו בכל סניפי המוסד, תוך שבוע ימים מיום עריכת החוזה עם קבלן
המשנה בדבר ביצוע העבודות או מהיום הראשון להעסקתו של קבלן המשנה, הכל לפי
התאריך המוקדם יותר.

פטור מחובת ההודעה

המציא קבלן המשנה לקבלן אישור מהמוסד כי הצהיר על העסקת עובדים לפי תקנה 8
לתקנות הביטוח הלאומי (גביית דמי ביטוח), תשי"ד-1954, לא תחול על הקבלן תקנה
 

דין קבלן שלא קיים את חובותיו כחוק

לא הודיע הקבלן על העסקת קבלן משנה כדרוש לפי תקנה 1 ובמועד שנקבע בתקנה זו,
יראוהו לענין תשלום דמי הביטוח והוראות סעיף 49(א) לחוק כאילו הוא המעביד של
עובדי קבלן המשנה.

לתקנות אלה ייקרא "תקנות הביטוח הלאומי (דינים וחשבונות של קבלנים),
תשי"ח-1957".

 

קרדיט:  כנסת ישראל