זכאות להקלות מכח סעיף 45 לפקודה בגין לקויות למידה

 ביום 8.9.2003 פרסמה המחלקה לניכויים ומילוות חוזר בעניין זכותם של הורים לילדים לקויי למידה לקבל 2 נקודות זיכוי ממס במשכורת. רצ"ב עיקרי החוזר.
1. נציבות מס הכנסה החליטה, כי ילדים שלומדים במסגרת לחינוך מיוחד או שהופנו למסגרת לחינוך מיוחד על ידי ועדת השמה של משרד החינוך, יזכו את הוריהם בנקודות זיכוי מכוח סעיף 45 לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש], התשכ"א-1961 (להלן: סעיף 45). גם ילדים הזכאים לקצבת נכות מטעם המוסד לביטוח לאומי, בשל לקות למידה חמורה במיוחד, מזכים את הוריהם בנקודות זיכוי מכוח סעיף 45.

2. על מנת להבחין בין לקות קלה עד בינונית, שאינה מצדיקה הקלה מיוחדת במס, הגם שהיא מטופלת תרופתית ובהוראה מתקנת, לבין לקות המורה מתן נקודות זיכוי לפי סעיף 45, הוחלט להסתמך על קביעה של ועדת השמה, שהוקמה מכוח חוק החינוך המיוחד, התשמ"ח-1988, המורכבת מנציג רשות החינוך המקומית, שני מפקחים ממשרד החינוך, פסיכולוג חינוכי, רופא מומחה ברפואת ילדים, עובד סוציאלי ונציג ועד ההורים הארצי.

3. הפונים יתבקשו להציג אישור על הפניה על ידי ועדת השמה וכן אישור על היות המסגרת בה לומד הילד, מסגרת לחינוך מיוחד. לעניין זה, כיתה לחינוך מיוחד הנה כיתה אליה מופנים על ידי ועדת השמה (לא כיתה המשמשת לתגבור והילד שוהה בה בחלק מיום הלימודים ולא הקבצה נמוכה). מסגרת לחינוך מיוחד, פירושה כאן כיתה לחינוך מיוחד, בבית ספר לחינוך רגיל או בית ספר לחינוך מיוחד וכן גן ילדים לחינוך מיוחד.

4. מכיתה ט' אין מסגרת לחינוך מיוחד. תלמידי תיכון שמשרד החינוך קבע לגביהם שהם זכאים ל"מסלול 07", דינם כדין תלמידים הלומדים במסגרת לחינוך מיוחד או שהופנו אליו. הורי ילדים אלה יהיו זכאים לנקודות זיכוי מכוח סעיף 45, רק אם ימציאו אישור על הפניית ילדיהם למסלול זה.

קרדיט:  מס הכנסה