חוקים כללי

חוק חופש המידע, התשנ"ח - 1998

על פי חוק חופש המידע, התשנ"ח - 1998, לכל אזרח
או תושב הזכות לקבל מידע מרשות ציבורית בהתאם
.להוראות חוק זה

כיצד מקבלים מידע
על פי תקנות חופש המידע (אגרות), התשנ"ט 1999- שהתקין שר המשפטים, והוראות התכ"ם, עליך להגיש את
מידע שאדם מבקש אודות") המצ"ב וכן לשלם "אגרת בקשה" לקבלת מידע בסך 75 ש"ח הטופס הבקשה עפ"י
.תשלום האגרה הנו תנאי לטיפול בבקשה ולא יוחזר גם אם הבקשה תידחה ("עצמו פטור מ"אגרת בקשה

.נא פרט וציין במדויק את פרטי המידע שאותו הנך מבקש על מנת שנוכל לאתר את המידע ולטפל בבקשתך

חוק הפרשנות, התשמ"א-‎1981

 
פרק א': תחולה
‎1. תחולת החוק וסייגיה (תיקון מס' ‎3)
חוק זה יחול לגבי כל חיקוק והוראת מינהל, אף אם ניתנו לפני תחילתו, אם אין הוראה אחרת לענין הנדון ואם אין בענין הנדון או בהקשרו דבר שאינו מתיישב עם חוק זה; אולם על מלים וביטויים למעט "חטא", "עוון" ו"פשע" שבחיקוקים והוראות מינהל שניתנו לפני תחילת חוק זה לא יחול סעיף ‎3 אלא יוסיפו לחול ההגדרות שבסעיף ‎1 לפקודת הפרשנות‎2.
‎2. תחולת הגדרות שבחיקוק

משלוח קולקטיבי של דו"חות חנייה? לא חוקי

 ביהמ"ש מנחית מכה על "מכרה הזהב" של העיריות: משלוח קולקטיבי של דו"חות חנייה? לא חוקי
רשויות מקומיות נוהגות לשלוח לחייבים דרישות תשלום קולקטיביות, אך כעת מתברר כי אין בידיהן אישורי מסירה שמיים פרטניים, המעידים על משלוח הדרישות. השופט אברהם טננבוים מתח ביקורת חריפה על הרשויות וקבע כי השיטה אינה חוקית. משמעות פסה"ד התקדימי: כל מי שקיבל דו"חות חנייה לפני יותר משלוש שנים - יוכל לטעון להתיישנות

נועם שרביט 15:28
 

קרדיט:  גלובס 26/7/2005   

לחץ כאן לפתיחת הקובץ
 

חברות ישלמו הרבה יותר

 ב 26 בינואר השנה, התכנסה ועדת החוקה חוק ומשפט, בנוכחות חבר כנסת אחד, יו"ר הועדה.
הדרך בה חשבו במשרד המשפטים להתמודד עם זה היא לחייב החל מ 21 במאי 2006 בטופס תצהיר עורך דין על החתימה ועל הנוסח שהחותם מאשר את נכונות ההצהרה.
חוץ מסידור פרנסה לעורכי דין, ועדת החוקה חוק ומשפט בקביעתה המהירה גרמה להכבדת העלויות על החברות הפרטיות שלא לצורך. 

קרדיט:  וורסל את וורסל רואי חשבון  lior@worcel.co.il 

לחץ כאן לפתיחת הקובץ

חובת דיווח על הכנסת או הוצאת כספים לישראל וממנה

 לפי חוק איסור הלבנת הון התש"ס - ‎2000, ותקנות איסור הלבנת הון (דרכי דיווח על כספים בעת הכניסה לישראל או היציאה ממנה), התשס"א - ‎2001, החל מיום א', ה- ‎17 בפברואר ‎2002 חלה חובת דיווח על הכנסת/הוצאת כספים לישראל כמפורט בזה:
"כספים" - כסף מזומן, המחאות בנקאיות, המחאות נוסעים.

‎1. הסכום החייב בדיווח הינו ‎80,000 ש"ח ויותר (סך כל שווי הכספים שבידי המדווח, בין אם הוא נכנס ובין אם הוא יוצא).

‎2. לעולה חדש, בכניסתו הראשונה לישראל, הסכום החייב בדיווח הינו ‎1,000,000 ש"ח ויותר (סך כל שווי הכספים שבידי המדווח).
 

עמודים