חוקי ביטוח לאומי

חוק הביטוח הלאומי - הסכמים

נפטרים ,עולים תלויים ,גמלאות זקנה ושארים מיוחדות ,דמי אבטלה למשוחררי צבא קבע ,הלוואות לרכישת רכב למוגבלים בניידות ,קצבה לילד עולה ,תגמול לנפגעי פעולות איבה ,תגמולי מילואים לאנשי צוות אויר ,הסכמים עם קופות חולים ,פינוי אווירי של נפגעי עבודה ועוד. 

קרדיט:  המוסד לבטוח לאומי   

לחץ על הקישורים לפתיחה: 
להסכמים

הועלה גיל מקסימום לגמלת ניידות

 על- פי חוק גיל הפרישה התשס"ד- 2004 החל ב 1-ביולי 2004 יועלה בהדרגה הגיל
המקסימלי, שבו אדם המוגבל ברגל יוכל להגיש בקשה ללשכת הבריאות לקביעת מוגבלות
בניידות, ובעקבותיה למוסד לביטוח לאומי לקבלת גמלת ניידות.
 

קרדיט:  המוסד לבטוח לאומי   

לחץ כאן לפתיחת הקובץ

 

הודעת קבלן על ביצוע עבודות על ידי קבלן משנה

תקנות הביטוח הלאומי (דינים וחשבונות של קבלנים), תשי"ח-1957בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 54א ו-115 לחוק הביטוח הלאומי, תשי"ד-1953, אני מתקין
תקנות אלה:
הודעת קבלן על ביצוע עבודות על ידי קבלן משנה

 קבלן המבצע עבודות בניה באמצעות קבלן משנה, ימציא למוסד את כל הפרטים כנדרש
בטופס שאפשר להשיגו בכל סניפי המוסד, תוך שבוע ימים מיום עריכת החוזה עם קבלן
המשנה בדבר ביצוע העבודות או מהיום הראשון להעסקתו של קבלן המשנה, הכל לפי
התאריך המוקדם יותר.

פטור מחובת ההודעה

חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה - 1995‏

כולל חוקי : ביטוח בריאות ממלכתי ,הבטחת הכנסה ,חוק הקיצבאות- פיצוי בעד איחור בתשלום ,ילד שנתייתם עקב מעשה אלימות במשפחה ,חסידי אומות העולם ,נפגעי פעולות איבה ,חוק יציבות המשק ,פיצוי נפגעי גזזת ,פיצוי נפגעי עירוי דם (איידס) ,משפחות חד הוריות ,תגמולים לאסירי ציון 

קרדיט:  המוסד לבטוח לאומי 

לחץ על הקישורים לפתיחה: 
לחוק הבטוח הלאומי

עמודים