חוקי עבודה

זכאות לפיצויי פיטורים

עובד זכאי לפיצויי פיטורים כאשר מתקיימים התנאים הבאים

כאשר פוטר אדם ע"י מעבידו לאחר שעבד אצלו או במקום עבודתו לפחות שנה אחת ברציפות. העבודה יכולה
.להיות במסגרת משרה מלאה, משרה חלקית, או משרה שנייה
.א כאשר פוטר אדם ממקום עבודתו לאחר שעבד בו שתי עונות בשנתיים רצופות. "עונה" פירושה שלושה
.חודשים רצופים בשנה שבהם עבד לפחות 60 יום

.ב. יש לתת את הדעת על המקרים הבאים:

זכויות אם עובדת

חוק שוויון הזדמנויות

על כל מעסיק חל איסור , עפ"י חוק, להפלות בין עובדיו או בין דורשי עבודה, הן מחמת מינם/ן, מעמדם האישי, היותם הורים או העדפתם המינית. החוק אוסר על מעסיק, או על מי שממונה במישרין או בעקיפין על עובד/ת לפגוע בו/בה בתחומים דלעיל בשל סירובו/ה להיענות להצעה או בשל התנגדותו/ה למעשים בעלי אופי מיני.
חל איסור על מעסיק לפגוע בעובד/ת בתחומים האמורים לעיל, מחמת תלונה או תביעה של העובד/ת. תלונות בנושא ניתן להפנות לכתובות המופיעות בפרק "ערעורים ובירורים", או טלפונית 9563417 - 03.

בדיקה רפואית

תקציר חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת

 הגדרות
"עובד זר" - עובד שאינו אזרח ישראל, או תושב בה.
"קבלן כוח אדם" - מי שעיסוקו במתן שירותי כוח אדם של עובדיו לשם עבודה אצל זולתו, לרבות לשכה פרטית כמשמעותה בחוק שירות התעסוקה, התשי"ט-1959 , העוסקת גם במתן שירותי כוח אדם.
"מתווך כוח אדם" - מי שעיקר עיסוקו או מקצתו בתיווך עבודה.
"מעסיק" - לרבות קבלן כוח אדם.
תנאים להעסקת עובד זר (אינם חלים לגבי עובדי שטחים)

תקציר חוק שכר מינימום, התשמ"ז - 1987

מהו שכר מינימום
עובד זכאי לשכר עבודה שלא יפחת משכר המינימום. הזכות לשכר מינימום אינה ניתנת לוויתור, או להתניה.

שכר עבודה לעניין חישוב שכר המינימום הנו השכר הרגיל ללא תוספות, ובו נכללים: שכר יסוד או משולב, תוספות יוקר, תוספת קבועה המשתלמת לעובד עקב עבודתו.

שעות עבודה ומנוחה

שעות עבודה ומנוחה - סקירה מקצועית

מבוא

חוק שעות עבודה ומנוחה חוקק במטרה להגן על העובד ולמנוע העסקה רצופה, מכבידה ומפרכת העלולה לפגוע בבריאותו הגופנית וברווחתו הנפשית של העובד. בנוסף, מטרתו, להגן, בנסיבות מסוימות, על חופש הדת של העובד.

החוק מחייב מעבידים לאפשר לעובדים לא לעבוד בימי המנוחה השבועית (אם דתם אוסרת זאת), וכן אוסר על מעביד להימנע מקבלת עובדים שמבקשים שלא לעבוד ביום המנוחה השבועי עפ"י דתם.

חג פורים - יום בחירה למגזרים שונים

פורים אינו נכלל ברשימת חגי ישראל, שבהם יש שבתון מכוח החוק. לפי הסכמים קיבוציים
מסוימים; וכן על פי נוהג במקומות עבודה מסוימים, רשאים העובדים לבחור ביום אחד של
חופשה, או בשני ימים של חופשה, בתשלום מתוך ימים מסוימים שעומדים לבחירתם, מעבר
לחופשה השנתית הרגילה ,לפי לחופשה השנתית הרגילה, 1951 -",ומכאן הכינוי " ימי בחירה ".
אחד מימי הבחירה הללו הוא חג פורים. ימי הבחירה מצוינים במפורש בהסכם הקיבוצי הדן
בהם, והזכות להיעדר בהם מן העבודה בתשלום, ושלא על חשבון החופשה השנתית, נקבעת
בהסכם העבודה, בהסכם הקיבוצי או בצווי ההרחבה..

חוק חופשה שנתית, התשי"א-1951

הזכות לחופשה
2. כל עובד זכאי לחופשה שתינתן לפי הוראות חוק זה.
אורך החופשה
3. (א) אורך החופשה לכל שנת עבודה אצל מעביד אחד או במקום עבודה אחד הוא:
(1) בעד כל אחת מ-4 השנים הראשונות - 14 יום;
(2) בעד השנה החמישית - 16 יום;
(3) בעד השנה השישית - 18 יום;
(4) בעד השנה השביעית - 21 יום;
(5) בעד השנה השמינית ואילך - יום נוסף לכל שנת עבודה עד לחופשה של 28
יום.
 
קרדיט:  דוד בן גוריון ז"ל - ראש הממשלה לשעבר   

לחץ כאן לפתיחת הקובץ

הודעה מוקדמת

 חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות

החובה ליתן הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות הוסדרה עד כה בצו הרחבה שנחתם בחודש אוקטובר 1997 (להלן - הצו) שהותיר הרבה מקום לפרשנות משפטית בסיטואציות מסויימות, שחלקן נשארו פתוחות לפרשנות וחלקן נפתרו במסגרת פסיקת בתי הדין לעבודה.
 
קרדיט:  וורקפון   

לחץ כאן לפתיחת הקובץ
 

הטבות למעסיק הקולט הורה יחיד (למשפחה חד הורית)

חבילת ההטבות למעסיקים נועדה לעודד בעלי עסקים לקלוט לעבודה או להגדיל את הקף ההעסקה של הורים יחידים מקבלי הבטחת הכנסה. זאת כחלק מהמאמץ הלאומי להשבת בלתי מועסקים למעגל העבודה.

מטרת ההטבה להקל על המעסיקים בתהליך הקליטה והשילוב של הורים יחידים בעבודה ולאפשר להם להפעיל תוכניות תמיכה וסיוע שיקדמו את סיכויי ההורים היחידים להשתלב בהצלחה במקום העבודה או להגדיל את הכנסותיהם מעבודה.

ההטבות יינתנו כנגד קליטה בפועל של עובדים שבידיהם אישור מיוחד של שירות התעסוקה המעיד כי הם זכאים בפוטנציאל לפי התכנית לשילוב הורים יחידים מקבלי הבטחת הכנסה בשוק העבודה.

עמודים