חישוב נפרד לבני זוג

החוק לתיקון פקודת מס הכנסה (הוראת שעה), התשס"א-2000 (להלן – הוראת השעה) מאפשר חישוב מס נפרד לבני זוג העובדים בעסק משותף, בתנאים הקבועים בו. הוראה זו נכנסה לתוקף ביום 1 בינואר 2004. בחוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2004 (תיקוני חקיקה), התשס"ד - 2004, אשר פורסם ברשומות ביום 18.1.2004 תוקנה הוראת השעה. להלן התיקונים.

בתיקון תוקנה הוראת השעה, כך שבשנת המס 2004 רשאי בן זוג שאינו בן זוג רשום לתבוע שיעשה חישוב נפרד על הכנסתו כאמור שאינה עולה על 23,040 ₪ בשנת המס. על הכנסתם של בני הזוג לא יחולו הוראות סעיפים 38 ו- 39 לפקודה.

כמו כן, נקבע בתיקון כי על אף האמור בסעיף 66(ה)(2)(ג) לפקודה, ניתן יהיה למסור הודעה לפקיד שומה על תביעה לחישוב נפרד עד 30 ימים לאחר פרסומו של התיקון.

קרדיט:  מס הכנסה