מס הכנסה

שומות והשגות - תיקון 134 לפקודה

בשורת ההחמרות ששולבו בחוק תכנית החירום הכלכלית הוארך מועד ההתיישנות בשומות ובהשגות, כדלקמן: א. הארכת מועד התיישנות השומה (סעיף 145(א)(2) לפקודה);ב. הארכת מועד התיישנות ההשגה (סעיף 152(ג) לפקודה);ג. הארכת מועד התיישנות בשומת ניכויים (סעיף 167 לפקודה);
מאת: מנחם כהן, עו"ד (רו"ח),

פטור ממס לסובל מנכות זמנית

במסגרת חוק התכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003ו-2004)", המהווה לבנה נוספת בבניין הרפורמה במס, תוקנה פקודת מס הכנסה (תיקון מס' 134) גם בעניין סעיף הפטור על הכנסות נכה.
מאת: אלי דורון, עו"ד – אייל וגנר, משפטן

עמודים