מס הכנסה

אי רישום תקבול ע"י עובד

חוקי מס הכנסה מחייבים רישום מיידי של תקבולים המתקבלים במהלך העסקים הרגיל .במרבית המקרים ,מביאה סטייה מהוראות החוק בעניין זה (הן של הנישום והן של עובדו)לפסילת כל ספרי החשבונות של הנישום לתקופה של עד 3 שנים מה שעלול לגרום נזק כספי מינימלי בגובה עשרות אלפי ש"ח וזאת מלבד עונשים על האחריות הפלילית (קנס כספי של עשרות אלפי ש"ח ושנת מאסר אחת).

במקרה שתקבול לא נרשם ע"י עובד וכדי שהמעביד לא ישא באחריות פלילית ,יהא עליו להוכיח:
1. שהעבירה נעברה שלא בידיעתו.
2. שנקט בכל האמצעים הסבירים להבטחת מניעת העבירה.

דע את זכויותיך 2003

 מי חייב להגיש דו"ח על הכנסה
הגשת הדו"חות ותשלום המס
מיסמכים שיש לצרף לדו"ח
הסברים למילוי טופס 1301
תמצית חוק מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה)
פטורים ,ניכויים ,זיכויים ונקודות זיכוי
טבלאות לחישוב המס
מקדמות ,ניכוי במקור ותשלומים ע"ח המס
טבלאות ,מדדים ,רשימות ומפתח עניינים 

קרדיט:  רשות המסים בישראל   

לחץ על הקישורים לפתיחה: 
לחוברת

עמודים