מס הכנסה

זכאות להקלות מכח סעיף 45 לפקודה בגין לקויות למידה

 ביום 8.9.2003 פרסמה המחלקה לניכויים ומילוות חוזר בעניין זכותם של הורים לילדים לקויי למידה לקבל 2 נקודות זיכוי ממס במשכורת. רצ"ב עיקרי החוזר.
1. נציבות מס הכנסה החליטה, כי ילדים שלומדים במסגרת לחינוך מיוחד או שהופנו למסגרת לחינוך מיוחד על ידי ועדת השמה של משרד החינוך, יזכו את הוריהם בנקודות זיכוי מכוח סעיף 45 לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש], התשכ"א-1961 (להלן: סעיף 45). גם ילדים הזכאים לקצבת נכות מטעם המוסד לביטוח לאומי, בשל לקות למידה חמורה במיוחד, מזכים את הוריהם בנקודות זיכוי מכוח סעיף 45.

לאחר הפסח, יבוטל הפטור מניכוי מס במקור

 חיים דוקלר: לאחר הפסח, ביטול פטור מניכוי מס במקור לחייבי מ"ה ומע"מ

ו' ניסן תשס"ד
28/03/04

מיד לאחר הפסח מתכונן אגף מס הכנסה לבטל הפטור ממס במקור לנישומים להם ניתן פטור בראשית 2003, ובמהלך התקופה, מאז, צברו חובות או לא הגישו דוחות למ"ה ומע"מ.

קרדיט:  נציבות מס הכנסה   

לחץ כאן לפתיחת הקובץ

פטור לנכים בחישוב מאוחד

חוזר מ" ה מס' - 1 6/2003 משפטית
סעיפים 65 ו- 66 לפקודה תוקנו בתיקון מס' 1 32 לפקודה ( להלן – הרפורמה) ונקבע בהם
כי הכנסות מסויימות של קטין ייחשבו כהכנסות הורהו שהוא בן הזוג הרשום
החוזר זה מתייחס למיגוון המצבים האפשריים, דהיינו, כאשר הנכה הוא בן הזוג הרשום אליו נזקפת ההכנסה או כאשר הנכה הוא בן הזוג שאינו רשום או שהוא ילדו של בן הזוג

 
קרדיט:  נציבות מס הכנסה   

לחץ כאן לפתיחת הקובץ
 

חישוב נפרד לבני זוג

החוק לתיקון פקודת מס הכנסה (הוראת שעה), התשס"א-2000 (להלן – הוראת השעה) מאפשר חישוב מס נפרד לבני זוג העובדים בעסק משותף, בתנאים הקבועים בו. הוראה זו נכנסה לתוקף ביום 1 בינואר 2004. בחוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2004 (תיקוני חקיקה), התשס"ד - 2004, אשר פורסם ברשומות ביום 18.1.2004 תוקנה הוראת השעה. להלן התיקונים.

בתיקון תוקנה הוראת השעה, כך שבשנת המס 2004 רשאי בן זוג שאינו בן זוג רשום לתבוע שיעשה חישוב נפרד על הכנסתו כאמור שאינה עולה על 23,040 ₪ בשנת המס. על הכנסתם של בני הזוג לא יחולו הוראות סעיפים 38 ו- 39 לפקודה.

עמודים