מס הכנסה

מס הכנסה - דיווח מיידי על תחילת התעסקות או שינויה

.1 כללי
1.1 בחוק התכנית להבראת כלכלת ישראל ( תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב
והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו- (2004 התשס" ג - ,2003 תוקן סעיף 134
לפקודת מס הכנסה.
מעתה כל מי שפתח עסק או החל לעסוק במשלח- יד, או שהחל לנהל את עסקו או
משלח- ידו במקום נוסף או במקום אחר, או ששינה את סוג עסקו או משלח- ידו, יודיע
על כך לפקיד השומה, לא יאוחר מיום ההתחלה או השינוי כאמור ולא תוך 90 יום, כפי
שהיה עד למועד תיקון הסעיף. במילים אחרות, יחיד או חברה כנ" ל חייבים לדווח
לפקיד השומה מיום העסקים הראשון.

נהו"ס - נוהלי רישום במערכת החשבונות ושמירתה

הוראות החוק בדבר נוהלי רישום ושמירת תיעוד פנים ,סרט קופה רושמת ,תוכן וצורת ספרי חשבון ,נוהלי רישום עסקאות מסויימות ,מועדי רישום בספרי חשבון ,אופן הרישום ,נוהלי עריכת מפקד מצאי (מלאי) ,שמירת מערכת החשבונות ,החזר דמי מכלי משקה. 

קרדיט:  נציבות מס הכנסה   

לחץ כאן לפתיחת הקובץ

נוסף סעיף 220(6) לפקודת מס הכנסה

ביום 11.3.2004 פרסמה נציבות מס הכנסה חוזר 3/2004 בענין ענישה בגין הצגת אישורים מזויפים בדבר שיעור המס שיש לנכות במקור. להלן נוסח החוזר:
בתאריך 1.6.2003 פורסם חוק התוכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו-2004), התשס"ג-2003. בחוק זה, במסגרת המגמה של החמרת הענישה, נוסף לסעיף 220 לפקודת מס הכנסה, העוסק בעבירות מרמה שנעשו במזיד ובכוונה להתחמק ממס, סעיף 220(6).

עמודים