מס הכנסה

אם קיבלתי במהלך השנה מתנה כספית גדולה מסבא שלי, איזה מסמכים אני צריך להכין?

אם קיבלתי במהלך השנה מתנה כספית גדולה מסבא שלי, איזה מסמכים אני צריך להכין?

רצוי שיהיה מסמך בנקאי על העברה מחשבון לחשבון או על הפקדה לחשבונך של המחאה
מחשבונו
הרשעים ,נוהגים לפעמים לבדוק בחשבון המעביר מספר חודשים קודם או אחרי ההעברה כדי לתפוס את
מי שהעביר ע"מ לקבל חזרה ,העברה סיבובית - אף שלדעתי זה לא ממש חוקי
עדיף ע"כ שיהיה ניתן להצביע על מקור הכסף ,למשל משיכה מתוכנית חסכון ,תקבול פיצויים וכיוצ"ב
המשיב: מנחם   k-m@kirshbloom.co.il

אדם פרטי כמוני שעובד בשכיר ובנוסף עוסק במסחר בבורסה...

אדם פרטי כמוני שעובד בשכיר ובנוסף עוסק במסחר בבורסה - מה המדד לפיו נקבע
שהעיסוק בבורסה זה עיסוק עיקרי שלו ומה המשמעות כאשר זה חל עליו

השואל: דני מרמת גן 
סעיף 2(1) לפקודת מס הכנסה קובע בין השאר שהשתכרות או רווח מכל עסק או משלח יד שעסקו בו תקופת זמן כלשהי מהווים הכנסה חייבת במס .
מכאן ניתן לראות במצבים רבים של פעילות בניירות ערך
השלכה של חבות במס על הרווחים שינבעו מהם
מקרים שנדונו בבתי המשפט קבעו גם מספר סממנים
שבחינתם והצטברותם עשויה להצביע על תוצאה של חבות מס
כגון: היקף הפעילות מההיבט הכספי ו/או בכמותי ,מידת הידע ההבנה והניסיון של העוסק בפעילות ואופן ומקורות מימון העיסקאות אין ספק שתהיה השלכה גם להיקף הרווחים וזה מההיבט בפרקטי

בשעות הערב אני לומד בבית כנסת, שיש שם קבוצת לימוד של שעתיים ביום...

בשעות הערב אני לומד בבית כנסת, שיש שם קבוצת לימוד של שעתיים ביום, כל חברי הקבוצה במקום מקבלים מלגה בסך 875 ש"ח לחודש, חלוקת המלגה נעשית ע"י עמותה מסודרת ורשומה,
שאלותיי הם:
האם אני יכול לקבל שם מלגה ? או כיוון שיש לי תלוש כשכיר, או מכיוון שאני בעל חברות, איני יכול, או שאני צריך לשלם על זה מס

השואל: שלמה מירושלים 
עפ"י החלטת ועדת הפסיקה של נציבות מס הכנסה משנת 2001
1. מענקים לתלמידים המתחייבים לעזור לתלמידים אחרים
בלימודים - למעשה, מענקים
אלה מהווים תמורה לביצוע עבודה ויחשבו הכנסת עבודה
בידי המקבלים.
2. מלגות לאברכים הלומדים "לשם שמים" - בהעדר תמורה
כלשהי, אין מקור חיוב ואין לחייב במס מלגות אלה.

המשיב: ק. מנחם, יועץ מס  

מה משמעות המונח "שומה" ?

מה משמעות המונח "שומה" ?

השואל: פלוני 
השומה היא תהליך הערכה של גובה הכנסה (רווחים או הפסדים) או של רכוש ובדר"כ נעשית ע"י שלטונות המס או ע"י בעל ההכנסה/רכוש .
שומה עצמית: הערכת ההכנסה ע"י בעל ההכנסה הוא ה"נישום"
שומה לפי מיטב שפיטה: הערכת ההכנסה באופן חד צדדי ע"י
רשות המס.
שומה בהסכם: שומה עצמית שלא אושרה ע"י רשות
המס ושונתה על ידיה בהסכמת הנישום
השומה מהווה בסיס לחיוב בעל ההכנסה/רכוש במס.
המשיב: מנחם קירשבלום, יועץ מס   k-m@kirshbloom.co.il

מה זה "ארוחה עיסקית" ?

מה זה "ארוחה עיסקית" ?
והאם כעצמאי אני זכאי להכניס את המזון שאני קונה כהוצאה מוכרת? (אין הכוונה לכיבוד)

השואל: ליאור אורלב  ilipoot2@walla.com
ארוחה בה אנשי עסקים דנים בענייני עבודה או במסגרת יחסי ציבור לצרכי העסק.
לשאלתך ,ככלל ,הוצאות בגין ארוחות עיסקיות או מזון לקיום אישי אינן ניתנות לניכוי לצרכי מס.
גם הוצאות בגין כיבוד ניתן לנכות רק בתנאים מסויימים ולהלן קישור לסכומים והתנאים להתרתן.
יוצא דופן לעניין זה ,ארוחות הניתנות במסגרת כנסים השתלמויות ו/או פגישות עיסקיות במיקום שמוחכר לזמן קצוב כגון חדר ישיבות בבתי מלון ,באולמי שמחות במסעדות וכיוצ"ב.

מה משמעות המונח "הוצאה מוכרת" ולמי זה טוב ?

מה משמעות המונח "הוצאה מוכרת" ולמי זה טוב ?

השואל: שונים 
הוצאה מוכרת היא הוצאה שניתן עפ"י החוק לנכותה מההכנסה לצורך חישוב המס.מדובר בסכומים שנישום עומד בהם בייצור הכנסתו בשנת מס
המחוקק מאפשר ניכוי הוצאות
כאלה במלואן, אך לפעמים הוא מגביל או אוסר
כליל ניכויין של הוצאות
קיימים עסקים שהתרת ההוצאה בנכוי מהכנסתן מותנית בתשלום
במזומן באותה שנה ובעסקים אחרים תותר ההוצאה ,אף ששולמה בפועל בשנה אחרת .
למי זה טוב ?
טעות הרווחת בציבור ,שסכום ההוצאה מוחזר לנו ע"י פקיד השומה . הנכון הוא שרק חלק ממנו מוחזר

שלום אני מעוניין לקנות מכונת צמר גפן מתוק ולמכור...

שלום אני מעוניין לקנות מכונת צמר גפן מתוק ולמכור ההכנסה הצפויה לכל היותר בין 2000 ל 3000 ש"ח בחודש האם עסק (רוכלות) נייד בעל הכנסות כה נמוכות צריך להירשם במס הכנסה ? האם חייב בתשלום מס?

השואל: דוד  biostep2000@yahoo.com
חוקי מס הכנסה ומע"מ מחייבים להירשם ,אף אם הפעילות בהקף נמוך. חובה ע"כ להירשם במע"מ כעוסק (פטור ,במקרה שלך) בטרם התחלת פעילות עיסקית ולהודיע לפקיד השומה מייד עם תחילת הפעילות.
** בפרקטיקה ,יש מקרים שבהם פקיד השומה יפטור מחובת
הגשת דו"ח שנתי ,אם ישוכנע שהקף הפעילות קטן ובמידה
כזו שלא תביא לחבות במס.

מה זה "חובות אבודים" ?

מה זה "חובות אבודים" ?

השואל: פלוני 
הוצאה המותרת לניכוי מההכנסות לצורכי מס הכנסה.
מדובר בחוב עיסקי שלא נפרע או המחאה שלא כובדה והוכח שאינם ניתנים לגביה או שאין כדאיות עיסקית בעיסוק בגבייתם.
במקרים רבים ,עירנות באיתור והוכחה של חובות אבודים ,תביא לחסכון בתשלומי המס של בעל העסק.
תביעת ההוצאה בגין חוב אבוד לא תבוא לידי ביטוי אצל מי שמדווח על הכנסותיו על בסיס מזומן מאחר ומלכתחילה לא ניכלל החוב בין הכנסותיו אלא אם כן מקור החוב אבוד
בהמחאה שלא כובדה.

מה זה "פחת" ?

מה זה "פחת" ?

השואל: פלוני 
בשינוי מהוצאה מתכלה כגון הוצאות חשמל ,טלפון ,ריבית ומשכורות הניתנת לניכוי מההכנסות בשנה
שבה נוצרה או בשנה שאליה מיוחסת ההוצאה,
הוצאה שאיננה מתכלה וע"כ גם נקראת רכוש או רכוש קבוע
ההוצאה בגין רכישת הרכוש הקבוע איננה ניתנת לניכוי ממהכנסות באופן שתואר לעיל באשר להוצאה מתכלה אלא
בטכניקה שמפזרת את העלות/הוצאה למספר שנים כאורך חיי הפריט.
עפ"י תקנות מס הכנסה ,נקבעו לקבוצות פריטי רכוש שיעורי
ניכוי קבועים כגון:
ציוד אלקטרוני 15% לשנה
מחשבים 33%
ריהוט 6%
מבנים 2%-6% לפי סוג המבנה
קרקע 0%

מהו המלאי ,ספירתו/הערכתו ?

מהו המלאי ,ספירתו/הערכתו ?

מלאי המוצרים או חומרי הגלם הוא כלל הסחורות ו/או חומרי גלם
השייך לעסק ומצוי בו או במחסניו או בכל מקום אחר שבו הוא מאוחסן (לדוגמא במחסני הספק ,אם נרכש אך עדיין לא סופק)
עפ"י חוקי המס ,יש חובה לערוך ספירה פיזית של המלאי ליום 31/12 מדי שנה ובתאגידים מצריך לפעמים ביקורת רו"ח.
מלאי מסוג אחר הוא הערכה של מוצרים או עבודות שטרם הסתימו ייצורם ו/או עבודתם (יצרנים וקבלנים)
את המלאי שנספר יש להעריך ללא מע"מ עפ"י הנמוך שבין מחיר העלות לבין ערכו (שוויו) ביום הספירה.

עמודים