מס ערך מוסף

כיצד נפטרים ממע"מ בלתי כלכלי

מדריך הגנה מול סיכוני המע"מ החבויים בעסקאות מקרקעין
רבים העוסקים בתחום הנדל"ן אינם ערים לסיכוני המע"מ החבויים בעסקאות מקרקעין. סיכונים אלו נובעים, בין השאר, בשל תחולה מוגברת של חוק מע"מ על מקרקעין לעומת נכסים אחרים. באופן כללי ובלתי כוללני ניתן לומר, כי מע"מ חל על עסקאות במקרקעין גם לגבי מי שאיננו רשום כעוסק. מע"מ חל גם במכירת נכס ע"י מלכ"ר ("מוסד ציבורי"), או מוסד כספי (בנקים, חברות ביטוח, אגודות לאשראי, קופות גמל). מע"מ בנדל"ן מוטל אף לעיתים על הרוכש. לפיכך, בשל כל אלו, כאשר נדרשים אנו לעסקאות נדל"ן, עלול המוכר, ולעיתים הקונה, למצוא עצמו מופתע בחיוב במע"מ, ללא כל מודעות לחבות כזו מראש. ברשימה זו נסקור מספר מצבים בהם חבות במע"מ קיימת מבלי שהחייב ער לכך.

גלובס 30/6/2005
מאת: עו"ד אברהם אלתר

גילוי ועיון במסמכים במס הכנסה ומע"מ

ביום 27.3.2005 נתן בית המשפט המחוזי בחיפה, ע"י השופטת וסרקרוג צו לגילוי ולעיון במסמכים בבש"א 3192/05 בעמ"ה 617/04, יאלוביץ בצלאל נ' פ"ש עכו, לאחר שפקיד שומה עכו סירב לבקשה לעיין במסמכים שנאספו במסגרת חקירה שהתנהלה הן בשלב ההשגה והן בשלב הערעור. לבית המשפט הוגשה בקשה להורות על צו לגילוי מסמכים ועיון בהם בטרם הגשת נימוקי הערעור
מאת: ירון טיקוצקי עו"ד (רו"ח) ,יואב ציוני עו"ד (רו"ח)