תיקון סעיף 9א לפקודה וחוק גיל פרישה

תיקון סעיף 9א לפקודה וחוק גיל פרישה 

במסגרת חוק גיל פרישה, התשס"ד-2004 (להלן - חוק גיל פרישה) וחוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2004 (תיקוני חקיקה), התשס"ד-2004, תוקנה פקודת מס הכנסה בשני תיקונים עקיפים (תיקונים 135 ו- 136לפקודה, בהתאמה).

במסגרת תיקונים אלה שונתה הגדרת גיל פרישה ונקבע כי גיל הפרישה יהא כהגדרתו בחוק גיל פרישה. כמו כן, תוקנו הוראות הסעיף בכל הקשור למיסוי סכומים המתקבלים עקב היוון קצבה ונקבעה הוראת מעבר להיוון קצבאות של פורשי כוחות הביטחון.
חוזר 7/2004

קרדיט:  נציבות מס הכנסה   

לחץ על הקישורים לפתיחה: 
לחוזר