החשיבות בניהול רישום נוכחות לעובדים

על החשיבות בניהול רישום נוכחות,ציון מספר שעות העבודה ותעריף השעה בתלושי השכר לעובדים בשכר מינימום
דבר ידוע הוא כי כאשר עובד תובע שכר עבודה בעד שעות אשר לטענתו עבד, הנטל על העובד להוכיח כי עבד את אותן שעות.
מאת: עו"ד יוסי חכם
  holaw@bezeqint.net

ישנם חשבי שכר אשר פעמים רבות , בעורכם את תלושי השכר, אינם דואגים לפרט את התעריף לשעה מחד ואת מספר השעות שהעובד עבד בפועל מאידך, אלא מפרטים את סה"כ שכר הברוטו לתשלום.
כך יוצא שאנו נתקלים לעיתים בתלושי שכר הכוללים שכר ברוטו מבלי שניתן להבין מהתלוש כיצד חושב, מה שכרו השעתי של העובד וכמה שעות הוא עבד.

כאשר מדובר היה בעובד שהועסק בפחות משכר מינימום, העמימות בתלוש השכר הקשתה על העובד להוכיח את תביעתו. כך לדוגמה עובד ששכרו ברוטו בחודש מסוים היה 2,400 ₪ צריך היה להוכיח כי עבד יותר מ-134 שעות כדי לקבל הפרשים לשכר מינימום.

בשנים האחרונות עבר חוק שכר מינימום שורת תיקונים מקיפים כאשר המגמה היא החמרה בענישה הפלילית, הגברת האכיפה והקלת התביעה.

בתיקון מקיף משנת 2002 הוסף סעיף 7ב לחוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987 ובו נקבע כדלקמן:

"בדיון באישום או בתובענה לפי חוק זה נגד מעביד, חזקה היא כי בכל אחד מאלה לא שילם המעביד שכר מינימום, אלא אם כן הוכיח אחרת:
(1) הנאשם או הנתבע לא הציג רישום נוכחות המתייחס לעובד, אם הוא מחויב ברישום הנוכחות של אותו עובד לפי חוק שעות עבודה ומנוחה, משנדרש לכך בידי העובד, מפקח עבודה, או בית משפט;
(2) הנאשם או הנתבע לא נתן לעובד פירוט שכר כאמור בסעיף 24 לחוק הגנת השכר, או לא הציג פנקס שכר כאמור בסעיף 24 לאותו חוק, אם הוא מחויב במסירת פירוט שכר ובניהול פנקס שכר לפי אותו חוק, משנדרש לכך בידי העובד, מפקח עבודה או בית משפט;
(3) הנאשם או הנתבע לא ציין בפירוט השכר שנתן לעובד או בפנקס השכר שניהל לפי סעיף 24 לחוק הגנת השכר, את ערך השכר המשתלם לעובד בעד שעת עבודה; החזקה לפי פסקה זו תחול רק בהתקיים שניים אלה:

(1) המעביד מחויב במתן פירוט שכר או בניהול פנקס שכר לפי חוק הגנת השכר;
(2) על העובד חל חוק שעות עבודה ומנוחה, למעט כאשר העובד מקבל שכר כולל לפי הסכם קיבוצי שאושר בהתאם לסעיף 5 לחוק הגנת השכר".

משמעות התיקון בחוק הינה למעשה הפיכת נטל ההוכחה והעברת הנטל למעביד להוכיח כי העובד קיבל שכר מינימום כחוק.

הווה אומר מעתה בכל אחד מהמקרים להלן יהיה המעביד צריך להוכיח כי עמד בדרישות החוק :

א. לא הוצג רישום נוכחות
ב. לא הוצג תלוש שכר
ג. בתלוש השכר לא פורט ערך השכר המשתלם לשעה

יש מקרים בהם קיימת מחלוקת אמיתית בדבר שעות העבודה אותן עבד העובד בפועל כאשר המעביד דאג והקפיד לשלם שכר מינימום, אך למרות זאת, ועקב הפיכת נטל ההוכחה, עלול למצוא עצמו המעביד נאלץ לשלם הפרשי שכר מינימום ו/או אף קנסות פליליים באם לא יצליח להוכיח את מסגרת עבודתו המדויקת של העובד.

דוגמה למקרה בו התקבלה תביעת העובד עקב העברת הנטל למעביד מכוח סעיף זה ניתן לראות בפסק דין של ביה"ד האזורי לעבודה בירושלים אשר ניתן לאחרונה בתאריך 24/5/05 בתיק ד"מ 6602/04 אלמו מנדרה נ' כפיר פרויקטים (טרם פורסם).

כדי להימנע מקושי הוכחתי וכדי להשאיר בידי העובד את הדאגה להוכחה של שעות העבודה הנתבעות שומה על המעבידים להקפיד על תיעוד שעות העבודה וכן על ציון בתלושי השכר של תעריף השעה שהיווה בסיס לחישוב השכר.

חשיבות יתרה קיימת לגבי עובדים בשכר מינימום העובדים במשרה חלקית או בשעות משתנות כך שסך שכרם החודשי נמוך מסך שכר המינימום החודשי ע"פ חוק.

המחבר : עו"ד יוסי חכם, שותף במשרד חכם את אור-זך ומרצה לדיני עבודה
--------------------------------------------------------------------------------
הערה - האמור לעיל אינו בא בגדר ייעוץ משפטי או להוות תחליף להיוועצות עם עורך דין.

--------------------------------------------------------------------------------
OKneto Magazine