התפטרות לרגל מצב בריאותי לקוי

סעיף 6 לחוק פיצויי פיטורים קובע כי עובד שהתפטר לרגל מצב בריאותו הוא או של בן משפחתו, ולאור הממצאים הרפואיים, תנאי העבודה ושאר נסיבות העניין היתה סיבה מספקת להתפטרות - התפטרותו דינה כפיטורים לעניין פיצויי פיטורים.
בן משפחה לעניין סעיף זה הוא אחד מאלה:
מאת: הילה פורת ,עו"ד 
info@hilaporat.co.il

1. בן זוגו של העובד, לרבות הידוע בציבור כבן זוגו;
2. ילדו של העובד לרבות ילד מאומץ או חורג;
3. הורה של העובד;
4. נכדו של העובד, סבו או הורה של בן זוגו הגר עם העובד ועיקר כלכלתו עליו.

להלן מספר מקביעותיו של ביה"ד לעבודה בהקשר זה:
א. אין מקום להכניס לסעיף תנאי נוסף לזכאות לפיצויי פיטורים לרגל מצב בריאות, שהמחוקק לא קבעו, והוא שהעבודה גרמה למצב הבריאות אשר בגללו מתפטר העובד. הזכות לפיצויי פיטורים, כשהעילה היא מצב בריאות, אינה קשורה כלל וכלל בקשר סיבתי כלשהו בין העבודה לבין מצב הבריאות. אין מדובר בעילה שברשלנות או בעילה שביסודה קשר סיבתי כלשהו בין העבודה לבין התוצאה. הקשר היחיד הוא בין מצב הבריאות לבין המשך העבודה.
ב. אין להסיק מלשונו של הסעיף כלל לפיו עובד המתפטר מטעמי בריאות, חייב לנקוט בצעד זה או אחר, כדי לזכות בפיצויי פיטורים והמעביד חייב לנקוט צעד אחר כדי להיות פטור מכך. כל מקרה נדון לפי נסיבותיו.
ג. על מנת שיקויים בהתפטרות התנאי שהיא באה לרגל מצב בריאותו של העובד, אין כל הכרח בכך שמצב הבריאות ימנע מהעובד כל אפשרות להמשיך בעבודתו, או שיכביד על עבודתו ועל בריאותו מעבר לרגיל. די בכך שיהא קשר סיבתי בין מצב הבריאות ובין ההתפטרות. קשר סיבתי זה צריך שיהא המניע להתפטרות, או אחד המניעים הממשיים, כיוון שיתכן ויותר ממניע אחד יפעל להתפטרותו של אדם מעבודתו, אך ספק רב אם די בכך שמצב הבריאות יהווה רק רקע להחלטת העובד לפרוש מהעבודה.
ד. נטל ההוכחה כי העובד התפטר עקב מחלתו, מוטל על העובד.
ה. על מנת לבסס תביעה זו על העובד להוכיח באמצעות תעודות רפואיות כי מצב בריאותו או מצב בריאות בן משפחתו אינו מאפשר לו בתנאי העבודה ויתר נסיבות העניין להמשיך בעבודה אצל אותו מעביד או באותו מקום עבודה ולכן מהווים סיבה מספקת להתפטרותו עם זכות לפיצויים. אולם במקרים בהם עצם מחלת העובד, או השפעת מחלתו על כושר עבודתו אינם שנויים במחלוקת, אין בהכרח להמציא תעודה רפואית.
ו. שעה שרופאים מוסמכים קובעים כי אין העובד מסוגל להמשיך בעבודתו, רשאי הוא להתפטר, ודינו כדין מפוטר אף אם רופאים אחרים היו קובעים ממצאים שונים. זכותו של עובד שלא ליטול על עצמו סיכון רפואי, שעה שרופא המהימן עליו מזהירו מפני תוצאותיו.
ז. יתכן מצב שבו עובד מתפטר מעבודה במקום עבודה מסויים לרגל מצב בריאותו הלקוי, אך הוא מבקש למצוא לעצמו עבודה אחרת או תעסוקה אחרת המתאימים למצב בריאותו, ולא יהיה בכך כדי לפגוע ב"הצדקה" להפסקת עבודתו הקודמת. כמובן, שהדבר מחייב בדיקה של כל עניין לגופו לפי נסיבותיו.