בדיקת זכאות להחזר מס

אלה הטפסים והמסמכים שעליך להכין:
א. טופסי 106 של מגיש הדו"ח ובן/בת הזוג (מכל מקומות העבודה).
ב. אישורי ביטוח לאומי קצבת זקנה/שארים
ג. אישורים על קבלת דמי אבטלה ו/או קצבאות אחרות מהמוסד לבטוח לאומי.
ד. אישורים על תשלומים לקופת גמל (ע"ש מגיש הדו"ח בן/בת הזוג ילדיהם והוריהם).
ה. אישורים על תשלומים לבטוח חיים וביטוחי מנהלים  (ע"ש מגיש הדו"ח בן/בת הזוג וילדיהם).
ו. אישורים על תרומות למוסד מוכר.
ז. קבלות על אחזקת בן משפחה במוסד (בן זוג - הורים – ילדים - עיוורים). (לא עלינו)סעיף 44
ח. אישור רפואי על אחזקת ילד משותק, עיוור, מפגר  מוגבל בבית (לא עלינו) סעיף 45
ט. טופס 161 (אישור קבלת פיצויי פיטורין).
י. אישור עירייה/מועצה מקומית על מגורים בישוב ספר.
יא. צילום תעודת עולה חדש.
יב. אישור על תשלומי מזונות (לגרושים בלבד) ואשר התחתנו שנית.
יג. שמות ותאריכי לידה של הילדים מתחת לגיל 18.
יד. אישור מהבנקים על הכנסות ריבית מפיקדונות.
טו. אישור מהבנקים על השקעות בניירות ערך (רווחים/הפסדים) ניכוי במקור על-ידי הבנק
טופס 861 נספח ג
טז. כל מסמך המעיד על ההכנסה גם אם היא פטורה ממס כגון שכ"ד למגורים.
יז. אנו מטפלים גם במקרים בהם בן/בת הזוג הנו/ה עצמאי/ת.

על מנת לבדוק את זכאותך להחזר מס הנך מתבקש למלא השאלון הבא

** סודיות מובטחת \ * המסמך רשום בזכר לצורכי נוחיות בלבד.