שאלות ותשובות

מה זה "חובות אבודים" ?

השואל: פלוני 
הוצאה המותרת לניכוי מההכנסות לצורכי מס הכנסה.
מדובר בחוב עיסקי שלא נפרע או המחאה שלא כובדה והוכח שאינם ניתנים לגביה או שאין כדאיות עיסקית בעיסוק בגבייתם.
במקרים רבים ,עירנות באיתור והוכחה של חובות אבודים ,תביא לחסכון בתשלומי המס של בעל העסק.

שלום רב, אני עובדת כמורה ומשתכרת כ7000 ש"ח ברוטו .

המס הממוצע על הכנסה נוספת בסך 3,500 ש"ח ברוטו יכול להסתכם עד 26% ובנוסף בטוח לאומי ומס בריאות כ-10% וביחד כ-36% ולא 50%.
המשיב: איציק מועלם, קירשבלום - חשבונאות ומסים   k-m@kirshbloom.co.il

מהם הכללים ושעות העבודה בחג הפסח ובכל המועד

בפקודת סדרי השלטון והמשפט, התשי"ח- 1948, נקבע כי הוראות חוק שעות עבודה ומנוחה לגבי המנוחה השבועית יחולו גם על:
על יום ראשון ושביעי של פסח

מתיחס לתשובה לשאלה של מיכל בקשר לדיווח לבטוח הלאומי

לוח א' - הכנסה מזערית חודשית ממוצעת לעובד עצמאי [א']
(סעיף 1, הגדרת "עובד עצמאי" )

אני עוסק זעיר אשר הצהרתי על 2000 ש"ח הכנסה לחודש כעסק שרק התחיל .

עליך לפנות לבטוח לאומי ולבקש לסווג אותך כשכיר ועצמאי. בעקבות הודעתך, תדרש ע"י המוסד לבטוח לאומי לשלם כעצמאי דמי בטוח גבוהים יותר ולפיכך מהכנסתך כשכיר ינוכו דמי ביטוח כאילו זו הכנסתך היחידה.
בכל פעם שיחול שינוי בעיסוקיך כשכיר או כעצמאי, עליך להודיע כנ"ל למוסד לב"ל.

קניתי דירה ב880,000 שח לפני חודש ועכשיו פוטרתי מהעבודה

אם הדירה שימשה למגורים ולא מכרת ב-18 חודשים הקודמים דירה אחרת בפטור וב-4 שנים האחרונות לא היו לך במקביל יותר מדירת מגורים אחת, תהיה זכאי לפטור ממס שבח.

מתנות חג לעובדים - חבות במס

סעיף (2) 2 לפקודת מס הכנסה ] נוסח חדש [, התשכ" א ) 1961- להלן – הפקודה ), קובע כי יראו
כהכנסת עבודה "… כל טובת הנאה … שניתנו לעובד ממעבידו … והכל בין שניתנו בכסף ובין
בשווה כסף, בין שניתנו לעובד במישרין או בעקיפין או שניתנו לאחר לטובתו ".

עבדתי בבנק 5 שנים לאחר מכן התפטרתי.

הוותק במקום העבודה נקבע מתחילת העבודה באותו המקום. (למעט תקופה שהסתיימה תוך ניתוק יחסי העבודה במקום העבודה.
במקרה שלך, אם לא היו פיטורים או התפטרות מחברת כח האדם, הוותק יהיה מתחילת עבודתך באמצעות חברת הכ"א.

שלום, אני בת 24 ולא עבדתי תקופות מסוימות לאחר שיחרור מצ''הל,

תוכלי לפנות לאגף לפניות הציבור
היחידה לפניות הציבור במוסד לביטוח לאומי משמשת כתובת לציבור המבוטחים . המבוטחים יכולים לפנות ליחידה לקבלת מידע כללי על זכויות וחובות בביטוח הלאומי , על החלטות פקידי הביטוח הלאומי ולהתלונן על כל נושא.
ממונה - עו"ד נורית יצחק

עמודים